• Nội dung khóa học

Phân biệt Most, Most of, Almost, the most

(01/08/2013)

Most, Almost,the most là những từ rất dễ gây nhầm lẫn cho bạn đọc. Nhiều lúc không biết most là tính từ hay trạng từ ,đi với loại từ nào ...Làm thế nào để phân biệt một cách dễ dàng và dễ học thuộc. Các bạn hãy dành chút thời gian để đọc nhé!

Phân biệt Most, Most of, Almost, the most

Phân biệt Most, Most of, Almost, The most

1. MOST
Most là tính từ, nghĩa là nó chỉ bổ nghĩa cho danh từ.
* Most + N ( đi với danh từ không xác định ) = hầu hết
Ex:
- Most Vietnamese people understand French.
- Most students passed the test.
- Most people like tea.
2. MOST OF
* Most of + a/ an/ the/ this/ that/ these/ those/ my/ his... + N = hầu hết
(Chú ý: Ta dùng of sau Most khi có những từ chỉ định theo sau)
Ex:
Most of my friends live abroad.
She has eaten most of that cake.
3. ALMOST
Almost ( hầu hết, gần như) là một Adverb ( trạng từ), nghĩa là nó sẽ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác.
Almost thường đi với: Anybody, anything, no one, nobody, all, everybody, every.
Ex: Almost all Japanese ( people) eat rice.
* Không dùng: Almost students, Almost people phải dùng Most.
4. THE MOST
* The most: dùng ở so sánh hơn nhất
Ex: Who has the most money in the world?
       Who is the most beautiful and sexiest woman in the world?