• Nội dung khóa học

Chủ đề về động vật

(06/07/2013)

Từ vựng tiếng Anh về động vật luôn là chủ đề cho các bé rất thích thú. Các trò chơi của bé hầu hết được thiết kế bằng những con vật các thú bông..điều đó sẽ khiến cho bé dễ gần tạo niềm cảm hứng học tiếng Anh.

Chủ đề về động vật

I. Choose the suitable words to fill into the gap in these questions bellow

1.    ( Whose / Who)…Whose.. bird is that ?  It’s mine / It’s .your…( your / you)
2.    Can I brush  your….( cat / snake )
3.    Can I hold your…( hamters / hamster )
4.    Is that ….( turtle / turtles )
5.    Is these ….( rabbit / rabbits )
6.    ( Bird / Fish ) ….can fly
7.    Can I feed the fish ? Yes,….. ( you can / you do)

II. Look at the pictures and fill to these gaps

1.    Can I pet the …………....dog
2.    Put down the………….....turtle
3.    Pick up the ……………..hamster
4.    Brush the …………….….rabbit
5.    ……. the fish                   fish         
6.    Pet The ………………..…cat
7.    ………….… the dog         walk

III. Rewrite these sentences using some words bellow

1. I / can / hamster / hold ? Yes, you can! / Sure
    Can I hold your hamster?
2. Bird / Whose / is / that?
3. It / is / dog / my
4. It / is / snake / a? No, It’s not
5. are / Those / fishes
6. are / Those / Dogs
7. Whose / rabbit / that / is?
8. turtles / Whose / are / Those?
9.    Do / put down / your dogs / you ? Yes, I do !
10.  Can / brush / you / your snake ? No, I can’t

IV.Arrange these letters bellow to make meaningful words about name of animals
 
       1. RAITBB ---> RABBIT                                                    5. SNAEK ---> …...
       2. HATERMS ---> ……                                                      6. BIRD ---> …...
       3. FIHS ---> .......                                                               7. TURTEL ---> ……
       4. DGO ---> .......                                                               8. CTA ---> …...

 

Đáp án: http://www.skc.com.vn/tieng-anh-tre-em/Dap-an-Chu-de-dong-vat.html