• Nội dung khóa học

Câu điều kiện trong tiếng Anh (Phần III)

(09/10/2013)

Hôm nay hãy chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp về cách sử dụng câu điều kiện không có thật ở tương lai nhé!

Câu điều kiện trong tiếng Anh (Phần III)

Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ có dạng would/could + V(n) hoặc were + V-ing.
Ex: We wish that you could come to the party tonight. (You cant come)
Ước gì bạn có thể đến bữa tiệc đêm nay. (Bạn không thể)
1. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại
Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ chia ở QKĐ, to be phải chia là WERE ở tất cả các ngôi.
Ex: I wish that I had enough time to finish my homework.
Ước gì tôi có đủ thời gian để hoàn thành bài tập về nhà của mình.
2. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ:
Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ chia ở QKHT hoặc could have + V(ed,2).
Ex: - I wish that I had washed the clothes yesterday. (Tôi ước rằng tôi đã giặt quần áo hôm qua rồi)
       - She wishes that she could have been there. (Cô ấy ước rằng có thể đến đấy)
*NOTE 1: Động từ ở mệnh đề sau wish bắt buộc phải ở dạng điều kiện không thể thực hiện được; nhưng điều kiện ấy ở thời nào lại phụ thuộc vào chính thời gian của bản thân mệnh đề chứ không phụ thuộc vào thời của wish.
Ex: - She wishes that she could have gone earlier yesterday.(Past) (Cô ấy ước rằng có thể rời đi sớm hơn vào hôm qua)
       - He wished that he would come to visit me next week.(Future) (Anh ấy ước rằng anh ấy đến thăm chúng tôi tuần tới được).
       - The photographer wished we stood closer than we are standing now. (Present) (Nhiếp ảnh gia ước sao chúng tôi ngồi gần xích gần hơn chúng tôi đang ngồi bây giờ)
*NOTE 2:
Cần phân biệt với wish mang nghĩa "chúc" trong mẫu câu: to wish sb sth
Ex: I wish you a happy birthday. (Chúc bạn sinh nhật vui vẻ)
Và wish mang nghĩa "muốn":
- To wish to do sth (Muốn làm gì)
- To wish sb to do sth (Muốn ai làm gì)
Ex:
- Why do you wish to see the manager? (Tại sao anh muốn gặp quản lý?)
- I wish to make a complaint (Tôi muốn đệ đơn kiện)
- The government does not wish Dr.Jekyll Hyde to accept a professorship at a foreign university. (Chính phủ không muốn tiến sĩ Jekyll Hyde nhận vị trí giáo sư ở một trường đại học ngoại quốc).