• Nội dung khóa học

Câu điều kiện trong tiếng Anh (Phần II)

(04/10/2013)

Tiếp tục với chủ để học về câu điều kiện trong tiếng Anh, hôm nay chúng ta sẽ cùng học về cách dùng của UnlessBut for.

Câu điều kiện trong tiếng Anh (Phần II)

1. Unless = If not
Ex:
If he did not help me, I would not finish my homework.
= Unless he helped me, I would not finish my homework. (Trừ phi anh ấy giúp đỡ tôi, còn không thì tôi sẽ chẳng thể hoàn thành bài tập)
2. But for (nếu không có)
But for + N, điều kiện loại 2 hoặc 3.
Ex:
- He helps me everyday so I can finish my homework.
=> But for his daily help, I would not finish my homework (Không có sự giúp đỡ mỗi ngày của anh ấy, thì tôi chẳng thể hoàn thành bài tập về nhà)
- Teacher explained and we understood.
=> But for teachers explaination, we would not have understood.
(Nếu không có sự giảng giải của giáo viên thì chúng tôi đã chẳng thể hiểu nổi)