• Nội dung khóa học

Cách nhận biết từ loại tiếng Anh ( Phần III)

(23/09/2013)

Hôm trước chúng ta đã được học cách nhận biết từ loại dựa vào vị trí khi làm bài tập điền từ. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm một cách nhận biết từ loại bằng cách dựa vào cấu tạo từ nhé!

Cách nhận biết từ loại tiếng Anh ( Phần III)

I. Danh từ (nouns)
Danh từ thường kết thúc bằng: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant, -ing, -age, -ship, -ism, -ity, -ness
Ex: distribution, information, development, teacher, actor, accountant, teaching, studying, teenage, friendship, relationship, shoolarship, socialism, ability, sadness, happiness...
II. Tính từ (adjective)
Tính từ thường kết thúc bằng: -ful, -less, -ly, -al, -ble, -ive, -ous, -ish, -y, -like, -ic, -ed, -ing
Ex: helpful, beautiful, useful, homeless, childless, friendly, yearly, daily, national, international, acceptable, impossible, active, passive, attractive, famous, serious, dangerous, childish, selfish, foolish, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy, sympathy, childlike, specific, scientific, interested, bored, tired, interesting, boring
III. Trạng từ (adverbs)
Trạng từ thường được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ
Ex: beautifully, usefully, carefully, strongly, badly
Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt cần ghi nhớ
Adj - Adv
good -well
late -late/lately
fast- fast