• Nội dung khóa học

Cách nhận biết từ loại tiếng Anh ( Phần II)

(20/09/2013)

Hôm qua chúng ta đã được học về cách nhận biết danh từ và tính từ tiếng Anh dựa vào vị trí khi làm bài tập điền từ. Hôm nay chúng ta hãy cùng học tiếp về cách nhận biết trạng từ và động từ trong bài tập nhé!

Cách nhận biết từ loại tiếng Anh ( Phần II)

III. Trạng từ (adverbs): Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau
1. Trước động từ thường (nhất là các trạng từ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom...)
Ex: They often get up at 6am.
2. Giữa trợ động từ và động từ thường
Ex: I have recently finished my homework.
3. Sau động từ tobe/seem/look... và trước tính từ tobe/feel/look... + adv + adj
Ex: She is very nice.
4. Sau “too”: V + too + adv
Ex: The teacher speaks too quickly.
5. Trước “enough” : V + adv + enough
Ex: The teacher speaks slowly enough for us to understand.
6. Trong cấu trúc so....that: V+ so + adv + that
Ex: Jack drove so fast that he caused an accident.
7. Đứng cuối câu
Ex: The doctor told me to breathe in slowly.
8. Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)
Ex: Last summer I came back my home country
My parents had gone to bed when I got home.
It’s raining hard. Tom, however, goes to school.
IV. Động từ (verbs): Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đứng sau chủ ngữ (Nhớ cẩn thận với câu có nhiều mệnh đề).
Ex: My family has five people.
I believe her because she always tells the truth.
Chú ý: Khi dùng động từ nhớ lưu ý thì của nó để chia cho đúng.