• Nội dung khóa học

Bí mật khủng khiếp

(02/07/2013)

Great mystery
Newsboy: “Great mystery! Fifty victims! Paper, mister?”
Passerby: “Here boy, I’ll take one”. (After reading a moment) “Say, boy, there’s nothing of the kind in this paper. Where is it?”
Newsboy: “That’s the mystery, sir. You’re the fifty first victim”

Bí mật khủng khiếp

 

truyen-cuoi

 

Bí mật khủng khiếp


Cậu bé bán báo: Bí mật khủng khiếp đây! 50 nạn nhân! Mua báo không thưa ông?
Khách qua đường: Cậu bé, ta lấy một tờ” (Đọc báo một lúc). “ Này cậu nhóc, làm gì có bí mật nào đâu. Nó ở chỗ nào?”
Cậu bé bán báo: “Đó chính là bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ 51”